Ordförande:
Funktionen innehas av Bertil Karlsson

Är ordförande på styrelsens sammanträden
Leder styrelsens funktioner och arbeten samt tar initiativ till åtgärder
Verkställer beslut som hänförts till styrelsen och som inte hänförts till annan styrelsemedlem
Tecknar föreningens firma i förening med sekreterare eller kassör
Utfärdar kallelse till styrelsesammanträden
Justerar alla protokoll
Har rätt att attestera utbetalningar i förening med sekreterare eller kassör
Upprättar och bevakar avtal, försäkringar, garantier samt övriga åligganden för föreningen
Kontrollerar bokföring i samråd med sekreterare och kassör
Utformar föreningens formella avgående skrivelser och arkiverar inkommande skrivelser
Ansvarar för arkivering av dokument
Arkiverar myndighetsdokument (ej ekonomiska)
Håller tillsammans med Budgetansvarig kontakt med förrenigens banker och kreditgivare
Ansvara för mäklarkontakter i samband med försäljningar
Ansvarar för föreningens underhållsplan
Underhåller föreningens administrativa system Bostyret
Underhåller lägenhetsförteckning inkl. eventuella pantföreskrifter
Hanterar inträde och utträde av medlemmar och därtill hörande dokument
Ansvarar för och uppdaterar föreningens hemsida
Arkiverar följande handlingar:
-        Lägenhetsförteckning

Sekreterare:
Funktionen innehas av Viggo Andreasson

För protokoll vid styrelsens sammanträden
Lagrar protokoll på föreningens lagringsplats
Tecknar föreningens firma i förening med ordförande
Sammanställer och distribuerar information till föreningens medlemmar
Utfärdar kallelse till föreningsstämma
Underhåller och distribuerar medlemsförteckning
Underhåller födelsedagslista
Har rätt att attestera utbetalningar i förening med ordförande eller kassör
Kontrollerar bokföring i samråd med ordförande och kassör
Arkiverar följande handlingar:
-        Protokoll, original
-        Medlemsförteckning

Kassör:
Funktionen innhas av Peter Tiedemann

Sköter all hantering av inkommande och utgående fakturor (attestering, vidarebefordran  till förvaltare)
Tecknar föreningens firma i förening med ordförande
Har rätt att attestera utbetalningar i förening med ordförande eller sekreterare
Kontrollerar bokföring i samråd med ordförande och sekreterare
Ansvarar för och kontrollerar föreningens deklaration
Innehar och ansvarar för föreningens kontokort